O edukacji subiektywnie

Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Autor: Albert Camus

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze to jednostki udzielajhce pomocy rodzinie w wypełnianiu swoich zadań bądź zapewniające dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie.

W zależności od tego jakie problemy dotykają rodzin i dzieci placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielą się na:

  • placówki wsparcia dziennego, działają w środowisku lokalnym dziecka. Ich zadaniem jest wspieranie rodziny w sprawowaniu funkcji opiekuńczych. Placówka zapewnia dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, dożywianie, stałą pracę z rodziną dziecka. W placówce specjalistycznej dodatkowo jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja. Pracują we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodpłatny. adresy »
  • placówki interwencyjne, przyjmują dzieci w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania całodobowej opieki i wychowania. Zapewniają doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej, dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego, dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się. Do placówki interwencyjnej przyjmowane są dzieci od lat 11. niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach, do placówki mogą być przyjmowane dzieci młodsze. Pobyt w placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji dziecka jest w toku, pobyt może być przedłużony – nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. adresy »
  • placówki rodzinne, zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, tworzą jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. adresy »
  • placówki socjalizacyjne, zapewniają dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodzicielskiej dla którego nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby. Placówka zapewnia dzieciom zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, zapewnia kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. adresy »
  • placówki wielofunkcyjne, mogą łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Zapewniają dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie. Realizują zadania przewidziane dla placówek wsparcia dziennego, placówek interwencyjnych i placówek socjalizacyjnych.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych socjalizacyjnych i wielofunkcyjnych mogą być tworzone grupy usamodzielniające dla starszych wychowanków – zorganizowane w celu lepszego przygotowania wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego radzenia sobie z codziennymi zadaniami życiowymi.

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych podstawą skierowania jest:

  • orzeczenie sądu, albo
  • wniosek rodziców lub opiekunów małoletniego.

Za pobyt dziecka w placówce całodobowej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Do opłat zobowiązani są też rodzice – całkowicie lub częściowo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona. Opłaty nie ponoszą rodzice dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.

 

 

z: mopr.lublin.pl

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Informacja

This entry was posted on 28 sierpnia 2011 by in pedagogika and tagged , , , , , , .
Follow O edukacji subiektywnie on WordPress.com
Pisanie artykułów i teksty SEO na zamówienie
FreeWebstore
zBLOGowani.pl

Blog Stats

  • 39,467 hits

POLECAM KSIĄŻKI

Z CIENIA. POWIEŚĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

BEZ RĄK, BEZ NÓG, BEZ OGRANICZEŃ!

%d blogerów lubi to: